Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed Maximum Residue Limit: Fludioxonil (PMRL2018-16).


Mã WTO G/SPS/N/CAN/1170
Ngày thông báo 30/05/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed Maximum Residue Limit: Fludioxonil (PMRL2018-16).
Tóm tắt

 The  objective  of  the  notified  document  PMRL2018-16  is  to consult  on  the  listed  maximum  residue  limits  (MRLs)  for  fludioxonil  that  have  been proposed by Health Canada's Pest Management Regulatory Agency (PMRA). 
MRL (ppm)1
Raw Agricultural Commodity (RAC) and/or Processed Commodity

30(2)Leafy  greens  (crop  subgroup  4-13A),  except  amaranth,  fresh  cilantro leaves, fresh dillweed leaves, spinach and Swiss chard
15  Fuki, udo, zuiki
1ppm = parts per million
2This MRL replaces the established MRL of 30 ppm for Crop Subgroup 4A.

Sản phẩm Pesticide fludioxonil in or on various commodities (Codes ICS: 65.020, 65.100, 67.040, 67.080)
Quốc gia Canada

Tệp đính kèm:
NCAN1170.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng