Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Philippine National Standard - Code of Practice for the Prevention and Reduction of Mycotoxin Contamination in Cereals


Mã WTO G/SPS/N/PHL/417
Ngày thông báo 21/06/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Philippine National Standard - Code of Practice for the Prevention and Reduction of Mycotoxin Contamination in Cereals
Tóm tắt

This Code of Practice (COP) for the  prevention and  reduction of mycotoxin  contamination  in  cereals  aims  to  assist  farmers/producers  to  comply  with  the maximum  levels  (MLs)  of  mycotoxins  in  cereals,  particularly  aflatoxins,  fumonisins  and deoxynivalenol (DON).

Sản phẩm Cereals
Quốc gia Philippines

Tệp đính kèm:
NPHL417.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng