Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Amendment the Standards and Specifications for Foods and Food Additives.


Mã WTO G/SPS/N/JPN/594
Ngày thông báo 27/08/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Amendment the Standards and Specifications for Foods and Food Additives.
Tóm tắt

Revision  of  the  existing  specifications  for  β-Galactosidase  and Fructosyl Transferase.

Sản phẩm Food additive (β-Galactosidase and Fructosyl Transferase)
Quốc gia Japan

Tệp đính kèm:
NJPN594.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng