Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Afidopyropen; Pesticide Tolerances. Final Rule.


Mã WTO G/SPS/N/USA/3023
Ngày thông báo 20/09/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Afidopyropen; Pesticide Tolerances. Final Rule.
Tóm tắt
Sản phẩm Almond hulls; Apple wet pomace; Brassica head and stem group 5-16; Brassica leafy greans subgroup 4-16B; Citrus oil; Cotton gin bybroducts; cotton undelinted seed; Fruit citrus group 10-10; Fruit pome group 11-10; Fruit stone group 12-12; Grain aspirated fractions; Leafy Greens subgroup 4-16A; Leaf petiole vegetable subgroup 22B; Nut tree group 14-12; soybean seed; Tomato dried; Vegetable cucurbit group 9; Vegetable fruiting group 8-10; Vegetable tuberous and corn subgroup 1C
Quốc gia United States

Tệp đính kèm:
NUSA3023.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng