Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft of Standards for Pesticide Residue Limits in Foods and Draft of Standards for Pesticide Residue Limits in Animal Products.


Mã WTO G/SPS/N/TPKM/470
Ngày thông báo 25/09/2018
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft of Standards for Pesticide Residue Limits in Foods and Draft of Standards for Pesticide Residue Limits in Animal Products.
Tóm tắt

Amendment of pesticide MRLs of Acequinocyl, Benzovindiflupyr, Chlorfenapyr,  Cyprodinil,  Dinotefuran,  Ethiprole,  Etoxazole,  Fluensulfone,  Fluopyram, Fluxapyroxad,  Mandipropamid,  Mecarbam,  Methoxyfenozide,  Metolachlor,  Myclobutanil, Pendimethalin,  Prothoate,  Spiromesifen,  Spirotetramat,  Sulfoxaflor,  Tebuconazole  in fruits, vegetables, dry beans, cereal grains and herbs. Amendment of pesticide MRLs of Fluopyram, Mecarbam, Novaluron and Spinetoram in livestock and poultry tissue, edible offals,  eggs  and  milk.  Revision  of  LOQ  of  Chlorfenapyr,  Chlorothalonil,  Diflubenzuron, Hexaflumuron,  Imibenconazole,  Molinate  and  Pretilachlor.  Addendum  of  Prothoate, Mecarbam and Endosulfan as Pesticides Prohibited for Use

Sản phẩm fruits, vegetables, cereal grains, dry beans, herbs, livestock and poultry tissue, edible offals, eggs and milk
Quốc gia Chinese Taipei

Tệp đính kèm:
NTPKM470.pdf

Thông báo khác:


Biểu mẫu thông báo

     
2 đối tượng