Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Amendment/supplement of the Circular providing regulation on inspection and quarantine of Terrestrial animals and animal products


Mã WTO G/SPS/N/VNM/139
Ngày thông báo 04/05/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Amendment/supplement of the Circular providing regulation on inspection and quarantine of Terrestrial animals and animal products
Tóm tắt

The draft of Circular amends and supplements guidance on the implementation of inspection and quarantine of Terrestrial animals and animal productsThe draft of Circular amends and supplements guidance on the implementation of inspection and quarantine of Terrestrial animals and animal products

Sản phẩm Terrestrial animals and animal products
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Cir on ins quar Terrestrial animals.pdf
NVNM139.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/VNM/162 - Draft Circular amends, supplements a number of articles of Circular No. 13/2016/TT-BNNPTNT dated 02/6/2016 of the Minister of Agriculture and Rural Development Regulations on the management of veterinary drugs
G/SPS/N/VNM/161 - Draft National Technical Regulation No. QCVN 01-47 : 2024/BNNPTNT on Seed Quality of Open Pollilated Maize (species Zea mays L.).
G/SPS/N/VNM/160 - Draft National Technical Regulation No. QCVN 01-53 : 2023/BNNPTNT on Seed Quality of Hybrid Maize (species Zea mays L.).
G/SPS/N/VNM/159 - Draft National Technical Regulation No. QCVN 01-50: 2024/BNNPTNT on Seed Quality of Three-line Hybrid Rice.
G/SPS/N/VNM/158 - Draft National Technical Regulation No. QCVN 01-51: 2024/BNNPTNT on Seed Quality of Two-line Hybrid Rice
G/SPS/N/VNM/157 - Draft National Technical Regulation on Seed Quality of conventional Rice (species Oryza sativa L.).
G/SPS/N/VNM/156 - Draft Circular of amending, supplementing and repealing a number of legal documents on food safety issued by the Minister of Health
G/SPS/N/VNM/155 - Draft Circular promulgating National Technical Regulations on fertilizer quality; and National technical regulation on fertilizer quality (Amending and supplementing QCVN 01-189:2019/BNNPTNT)
G/SPS/N/VNM/154 - Draft Circular promulgating the list of regulated articles subject to pest risk analysis before importing into Viet Nam (revised the circular 30/2014/TT-BNNPTNT)
G/SPS/N/VNM/153 - Amendment/supplement to the Circular on regulation of quarantine of terrestrial animals and thereof products

Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 8
  • Mới nhất Mới nhất
      Nguyễn hà Thủy Dương
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 69
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 69