Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Proposed GB Maximum Residue Levels (MRLs) for ethoprophos, fenamidone, methiocarb, propiconazole and pymetrozine amending the GB MRL Statutory Register


Mã WTO G/SPS/N/GBR/18
Ngày thông báo 27/06/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Proposed GB Maximum Residue Levels (MRLs) for ethoprophos, fenamidone, methiocarb, propiconazole and pymetrozine amending the GB MRL Statutory Register
Tóm tắt

The document outlines the proposed MRLs for ethoprophos, fenamidone, methiocarb, propiconazole and pymetrozine following a review of the relevant MRLs by the Health and Safety Executive. The draft Reasoned Opinions on the review of the MRLs are available at the following link:

The review of the MRLs for ethoprophos - Proposed MRLs (hse.gov.uk)

The review of the MRLs for fenamidone - Proposed MRLs (hse.gov.uk)

The review of the MRLs for methiocarb - Proposed MRLs (hse.gov.uk)

The review of the MRLs for propiconazole - Proposed MRLs (hse.gov.uk)

The review of the MRLs for pymetrozine - Proposed MRLs (hse.gov.uk)

All MRLs are being lowered to the limit of quantification as the risks of a harmful effect on human health mean that the appropriate level of human protection is not met.

Sản phẩm Cereals (HS Codes: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008), foodstuffs of animal origin (HS Codes: 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210) and certain products of plant origin, including fruit and vegetables
Quốc gia United Kingdom

Tệp đính kèm:
NGBR18.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/TUR/121/Add.1 - Update of Veterinary Health Certificates for Exportation of Untreated Wool and Hair, Treated Hides and Skins of Ungulates, and Treated Raw Materials for the Production of Gelatine and Collagen Intended for Human Consumption to the Republic of Türkiye
G/SPS/N/USA/3345 - Ametryn, Benfluralin, Bensulfuron-methyl, Bentazon, Bispyribac-sodium, Chlorpropham, Diclosulam, Esfenvalerate, Ethoxyquin, Fenpropathrin, Hydramethylnon (Pyrimidinone), Imazaquin, Phenmedipham, Pyrithiobac-sodium, Quinoxyfen, Tefluthrin, Uniconazole-P; Pesticide Tolerances. Proposed Rule
G/SPS/N/EU/588 - Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1383 of 8 August 2022 concerning the authorisation of olibanum extract from Boswellia serrata Roxb.ex Colebr. as a feed additive for horses and dogs
G/SPS/N/EU/589 - Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1382 of 8 August 2022 concerning the authorisation of a preparation of Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 and Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 as a feed additive for all animal species
G/SPS/N/UGA/100/Add.1 - DUS DEAS 1000:2019, Raw cashew nut — Specification, First Edition
G/SPS/N/UGA/101/Add.1 - DUS DEAS 1001:2019, Raw cashew kernels ― Specification, First Edition
G/SPS/N/UGA/102/Add.1 - DUS DEAS 1002:2019, Roasted cashew kernels — Specification, First Edition
G/SPS/N/UGA/103/Add.1 - DUS DEAS 1003:2019, Cashew butter — Specification, First Edition
G/SPS/N/UGA/129/Add.1 - DUS DEAS 1011:2019, Cheese-Specification-Cheddar cheese, First edition
G/SPS/N/UGA/145/Add.1 - DUS 2172:2020, Chia oil — Specification, First Edition

Hội nghị

 

 

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 38
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 38