Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular of amending, supplementing and repealing a number of legal documents on food safety issued by the Minister of Health.


Mã WTO G/SPS/N/VNM/140
Ngày thông báo 28/07/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular of amending, supplementing and repealing a number of legal documents on food safety issued by the Minister of Health.
Tóm tắt

This draft of Circular will amend, supplement and repeal a number of articles of legal documents on food safety as below:

- Circular No. 24/2019/TT-BYT dated August 30, 2019 of the Minister of Health regulating the management and usage of food additives;

- Circular No. 18/2019/TT-BYT dated July 17, 2019 of the Minister of Health guiding Good Manufacturing Practices (GMP) in the production and trading of dietary supplements;

- Circular No. 48/2015/TT-BYT dated December 1, 2015 of the Minister of Health stipulating food safety inspection activities in food production and trading under the management of the Ministry of Health;

- Circular No. 43/2014/TT-BYT dated November 24, 2014 of the Minister of Health regulating the management of functional foods;

- Decision No. 46/2007/QD-BYT of Minister of Health regulating the maximum limit of contamination and chemicals in food;

- Decision No. 38/2008/QD-BYT dated December 11, 2008 of the Minister of Health promulgating on "Prescribing the maximum limit of melamine cross-contamination in food."

- Circular No. 14/2011/TT-BYT dated April 1, 2011 of the Minister of Health on guidelines for taking samples for inspection and examination of food quality, hygiene and safety.

Sản phẩm All kinds of foodstuff
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Draft on supplementing and repealing a number of legal documents on food safety.pdf
NVNM140.pdf

Thông báo khác:


Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 70
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 70