Thông báo - Thông báo của Việt Nam: Circular promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Vietnam


Mã WTO G/SPS/N/VNM/143
Ngày thông báo 15/09/2022
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Circular promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Vietnam
Tóm tắt

Circular promulgating the List of permitted plant protection products and List of banned plant protection products in Vietnam in 2022.

Circular including three parts: Circular, Annex 1 (List of permitted plant protection products in Vietnam) and Annex 2 (List of banned plant protection products in Vietnam).

Sản phẩm Plant protection products
Quốc gia Viet Nam

Tệp đính kèm:
Cir promulgating the List of permitted, banned plant protection products.pdf
NVNM143.pdf

Thông báo khác:


Tài liệu/Hướng dẫn

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 8
  • Mới nhất Mới nhất
      Nguyễn hà Thủy Dương
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 60
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 60