Thông báo - Thông báo của các nước thành viên: Draft Decision of the Collegium of the Eurasian Economic Commission on Amendments to the Regulation on Common veterinary (sanitary and veterinary) requirements for goods subject to veterinary control (surveillance) and Draft Decision of the Collegium of the Eurasian Economic Commission on Amendments to the Decision of the Commission of the Customs Union of April 7, 2011 No. 607


Mã WTO G/SPS/N/ARM/50
Ngày thông báo 19/09/2023
Loại thông báo Bình thường
Tiêu đề Draft Decision of the Collegium of the Eurasian Economic Commission on Amendments to the Regulation on Common veterinary (sanitary and veterinary) requirements for goods subject to veterinary control (surveillance) and Draft Decision of the Collegium of the Eurasian Economic Commission on Amendments to the Decision of the Commission of the Customs Union of April 7, 2011 No. 607
Tóm tắt

The drafts update veterinary requirements of the Eurasian Economic Union concerning the frequency of laboratory tests of non-food raw materials of animal origin intended for feeding fur-bearing animals without preliminary heat treatment. The drafts also approve a new chapter of veterinary requirements and the corresponding form of a veterinary certificate for gelatine, collagen, and adhesives of animal origin.

Sản phẩm Goods (products) subject to veterinary control
Quốc gia Armenia

Tệp đính kèm:
NARM50.pdf

Thông báo khác:


G/SPS/N/CAN/1502/Add.1 - Notice of Modification to the List of permitted supplemental ingredients to enable the use of L-alphaglycerylphosphorylcholine in supplemented foods
G/SPS/N/EU/697 - Draft Commission Regulation amending Annex II to Regulation (EC) No. 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for deltamethrin, metalaxyl, thiabendazole and trifloxystrobin in or on certain products
G/SPS/N/GBR/44/Add.1 - The Official Controls (Import of High Risk Food and Feed of Non-Animal Origin) (Amendment of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1793) (England) Regulations 2024
G/SPS/N/JPN/1239 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards)
G/SPS/N/JPN/1238 - Emergency measures to mitigate the risk of introducing Meloidogyne enterolobii.
G/SPS/N/JPN/1240 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards)
G/SPS/N/JPN/1241 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards).
G/SPS/N/JPN/1242 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards).
G/SPS/N/JPN/1243 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards)
G/SPS/N/JPN/1244 - Revision of the Specifications and Standards for Foods, Food Additives, Etc. under the Food Sanitation Act (revision of agricultural chemical residue standards)

Hội nghị

Thông báo

 

* Chỉ dẫn đăng ký doanh nghiệp và đầu mối cơ quan đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc

 

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tra cứu doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan Trung Quốc cấp mã đăng ký

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Tài liệu qui định về ATTP của Trung Quốc

Chi tiết thông tin tại đây

 

* Danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước được Bộ Công Thương chỉ định kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxide

Chi tiết thông tin tại đây

Bản tin SPS Việt Nam

Thống kê truy cập

 • Thành viên Thành viên
  • Mới hôm nay Mới hôm nay 0
  • Mới hôm qua Mới hôm qua 0
  • Tổng Tổng 7
  • Mới nhất Mới nhất
      Bui Duc Toan
 • Người trực tuyến Người trực tuyến
  • Khách Khách 55
  • Thành viên Thành viên 0
  • Tổng Tổng 55