Số/kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái Tệp đính kèm
06/2022/TT-BNNPTNT 28/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 2668055FBE4241C5AAE129EAE5F7F4FD.pdf
07/VBHN-BNNPTNT 16/12/2020 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 17A8074542CA4499A42DA748984A7836.pdf
08/VBHN-BNNPTNT 16/12/2020 Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Đã ban hành E2B842BC57BD4B779990481331F854B4.pdf
12/2020/TT-BNNPTNT 09/11/2020 Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTN Đã ban hành FF18E4B5A6F24CEF9E63741121B8E584.pdf
10/2020/TT-BNNPTNT 19/09/2020 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Đã ban hành B9D7B2C5595D422D8D1CCF998B3056F4.rar
08/2020/TT-BNNPTNT 30/06/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản Đã ban hành C96487208B06454F9A2129D88278DAA8.pdf
06/2020/TT-BNNPTNT 24/04/2020 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Hết hiệu lực BB815352181D41A4A3ABC1FFCB1DB581.pdf
05/2020/TT-BNNPTNT 16/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản Đã ban hành 884DB0E96FEF43F4A58CA9E494C291D8.pdf
04/2020/TT-BNNPTNT 09/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản Đã ban hành ADA69857B5594153AA0D32DEEBBECC34.pdf
03/2020/TT-BNNPTNT 02/03/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản Đã ban hành 1FF8C127D4904E18A0EC50A1D52F224B.rar
23/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi Đã ban hành 035A91C38F6049C5A39864A2C4D7F1AB.rar
22/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi Đã ban hành F75EE3879D00419D8F3687A1E85F292B.rar
21/2019/TT-BNNPTNT 28/11/2019 Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi Đã ban hành 5BB153C66CA24001A20C19DB3AE5510D.rar
11/2019/TT-BNNPTNT 22/10/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Hết hiệu lực A7F96D7ED62D4A56B30786CC37CCAED2.pdf
10/2019/TT-BNNPTNT 24/09/2019 ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Hết hiệu lực 7860801CFCCF492DA6015F5D6C312CAC.rar
09/2019/TT-BNNPTNT 27/08/2019 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón Đã ban hành B7C52DB47B2B443F9D7EEF2E81DCDF6F.pdf
07/2019/TT-BNNPTNT 07/08/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản Đã ban hành 702483A048364E46B067824064B57FE3.rar
06/VBHN-BNNPTNT 23/07/2019 Quy định về quản lý thuốc thú y Đã ban hành
04/VBHN-BNNPTNT 23/05/2019 Hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu. Đã ban hành BF0DD85012A74870A086645E81E4DDC6.pdf
26/2019/NĐ-CP 08/03/2019 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản Đã ban hành 60B8F33F367B4368801A4758543C338A.rar
01/2019/TT-BNNPTNT 18/01/2019 Ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam Đã ban hành FF22136A644C4A29BD585793BC47EC53.pdf
43/2018/TT-BNNPTNT 28/12/2018 Quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vàoViệt Nam Hết hiệu lực một phần 0D30914DEABA4F99AF414BB3B7AD012C.pdf
36/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Thông tư 36/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT của Bộ trưởng Bộ NG&PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 124118DD85974779ADFD68664A99CB80.pdf
35/2018/TT-BNNPTNT 25/12/2018 Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Đã ban hành D888A0D5C483419CB38EE2790F03F310.pdf
16/2018/TT-BNNPTNT 29/10/2018 Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu, Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT Đã ban hành D803AAA73340480D92193F8389C8688A.PDF
13/2018/TT-BNNPTNT 08/10/2018 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư 03/2018/TT-BNNPTNT ngày 9 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vập được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Hết hiệu lực 0C1C5B79598240CFAA3C7DC06A3C246E.pdf
10/2018/TT-BNNPTNT 14/08/2018 Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT ngày 14/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y-Yêu cầu chung" Đã ban hành 350E2CE6E62D46948DD2BC5F4735D91C.pdf
03/2018/TT-BNNPTNT 09/02/2018 Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Hết hiệu lực 18F9EE804F0A48AD8D60D4F6DB3F4102.docx
15/2018/NĐ-CP 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm Đã ban hành A3060899688E48EEBB81B52952A0089C.pdf
27/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017 Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu Đã ban hành D517799ADB8E42728281432788118D38.pdf
5272/QĐ-BNN-TCCB 18/12/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp Quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam Đã ban hành F794032BE40E44249C570B87E6CB111C.pdf
20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Đã ban hành EF2AD3AE7B084E41BFF70849FC3909AE.PDF
108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón Đã ban hành DB88A3FB551C4721B839A7FFE9739695.pdf
15/2017/TT-BNNPTNT 14/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam. Hết hiệu lực 309DE5FEFD7A463BA2D9A8C03546AC06.pdf
13/2017/TT-BNNPTNT 20/06/2017 Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực Thú y Đã ban hành F136CEE0B8B04C4289996D8AEC532A47.pdf
11/2017/TT-BNNPTNT 29/05/2017 Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNT ngày 29/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã ban hành 229E98B4F39140BB96FB92FCC86321FF.pdf
1348/QĐ-BNN-TCCB 11/04/2017 Quyết định 1348/QĐ-BNN-TCCB ngày 11/4/2017 của Bộ Nông nghiệp về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản Đã ban hành EED09A2C3A434E6CB67AF9F42C5DD93D.pdf
39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Nghị định số 39/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản Đã ban hành E0753AA0C7A94B9F8866A754644D4336.pdf
07/2017/TT-BNNPTNT 27/03/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh” Đã ban hành 06E52CA8C2404B578ACF0DCF0F8F8033.rar
06/2017/TT-BNNPTNT 08/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Hết hiệu lực EF711C10A9294C46B54A45D438CDDDC6.rar
02/2017/TT-BNNPTNT 13/02/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu Đã ban hành 283E4FBF535649E8892E287EF72BDE78.pdf
03/2017/TT-BNNPTNT 03/02/2017 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản Đã ban hành 21446FA3CAEB46CCA6910CCB72B6034E.rar
50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Thông tư Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm Đã ban hành
1431/QĐ-BVTV 05/08/2016 Quyết định chỉ định Phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Đã ban hành FADF36BA9CA349059879CFEE12F88B57.pdf
27/2016/TT-BNNPTNT 26/07/2016 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi Đã ban hành B16BD80324C14924B0A9CFE2139BBF21.rar
67/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Đã ban hành FC631790ED714F328F3C6091AECDE08C.pdf
66/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm Đã ban hành 7CB128AD5C464E0E8A2024F7880C0AE2.pdf
26/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản Đã ban hành 1DA6618F02C346D284AEEC7C22093373.rar
25/2016/TT-BNNPTNT 30/06/2016 Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn Đã ban hành 7529AA64437844FFBB9212F60EDAE965.rar
13/2016/TT-BNNPTNT 25/06/2016 Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT quy định về quản lý thuốc thú y Đã ban hành 0A350C0584754E47B3BCECC66EBC5D8B.pdf
Trang 1 trong 8 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>